Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH KIỀU

 
 
 


Số: 22/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Bình Kiều, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  QUÝ IV NĂM 2023

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2023/TT-TTCP ngày 01/10/2023 của Thanh tra chính phủ thông tư quy định quy trình tiếp công dân;

UBND xã Bình Kiều thông báo lịch tiếp Công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân tại UBND xã Bình Kiều.

2. Lịch tiếp công dân:

a. Tiếp thường xuyên:

Giao Cán bộ, Công chức Văn phòng UBND xã tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần làm việc.

b. Tiếp công dân định kỳ:

Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ sáu hàng tuần. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT.UBND tiếp công dân thay Chủ tịch.

c, Tiếp công dân đột xuất:

Trường hợp cần thiết chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các nhiệm vụ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, Chủ tịch UBND xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:    Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:   Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Nơi nhận:

- TT. Đảng, HĐND, UBND xã;        

- Cán bộ công chức xã;

- Các Ban ngành đoàn thể trong xã;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

                               Đã ký

 

Nguyễn Duy Định

 

                   LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ III NĂM 2023

CỦA UBND XÃ BÌNH KIỀU

(Kèm theo Thông báo số 22/TB-UBND ngày 02/10/2023 của UBND xã Bình Kiều)

------

TT

 

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

Lãnh đạo UBND xã

Công chức

 

1

06/10/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp công dân.

 

 

2

13/10/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

3

 

20/10/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

4

 

27/10/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

5

 

03/11/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

6

10/11/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

7

17/11/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

8

 

24/11/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

9

 

01/12/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

10

 

08/12/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

11

 

15/12/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

12

22/12/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

13

29/12/2023

(Thứ 6)

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN QUÝ III NĂM 2023

CỦA UBND XÃ BÌNH KIỀU

(Kèm theo Thông báo số 22/TB-UBND ngày 02/10/2023 của UBND xã Bình Kiều)

Tuần/

Thứ

Tuần 27

(Từ ngày 02-05/10/2023)

Tuần 28

(Từ ngày 09-12/10/2023)

Tuần 29

(Từ ngày 16-19/10/2023)

Tuần 30

(Từ ngày 23-26/10/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 31

(Từ ngày 30, ngày 31/10/2023 và

Từ ngày 01-02/11/2023)

Tuần 32

(Từ ngày 06-09/11/2023)

Tuần 33

(Từ ngày 13-16/11/2023)

Tuần 34

(Từ ngày 20-23/11/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 35

(Từ ngày 27-30/11/2023)

Tuần 36

(Từ ngày 04-07/12/2023)

Tuần 37

Từ ngày 11-14/12/2023)

Tuần 38

(Từ ngày 18-21/12/2023)

Tuần 39

(Từ ngày 25-28/12/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- THÔNG BÁO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (07/10/2023)
- THÔNG BÁO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO: CHỦ TỊCH HĐND, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, CHỦ TỊCH UBND, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH KIỀU NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (07/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I (06/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(05/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
++ THÔNG BÁO
+ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ VNPT SMARTCA
+ TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC
+ HỘI THẢO "PHÁT HUY VAI TRÒ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI"
+ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
+ TỔ ĐỀ ÁN 06 XÃ BÌNH KIỀU TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 26
Hôm nay 31
Tháng này: 634
Tất cả: 103,856
THƯ VIỆN ẢNH