Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
THÔNG BÁO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ BÌNH KIỀU

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Kiều, ngày  23  tháng  8  năm 2023

 

 

 
 
 
THÔNG BÁO

Chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiều

  nhiệm kỳ 2021-2026
      

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiều, nhiệm kỳ 2021- 2026;

UBND xã Bình Kiều thông báo chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

Ông Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiều

- Sinh năm: 1983

- Số điện thoại: 0797311777

- Hộp thư điện tử: hvlong.binhkieu@hungyen.gov.vn

Vậy, UBND xã Bình Kiều trân trọng thông báo đến các tổ chức và nhân dân được biết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;

- Cán bộ, Công chức xã;

- Trưởng các thôn;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký  

Nguyễn Duy Định

 

 Chi tiết file này
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- THÔNG BÁO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO: CHỦ TỊCH HĐND, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, CHỦ TỊCH UBND, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH KIỀU NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I(06/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2023(06/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(05/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
++ THÔNG BÁO
+ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ VNPT SMARTCA
+ TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC
+ HỘI THẢO "PHÁT HUY VAI TRÒ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI"
+ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
+ TỔ ĐỀ ÁN 06 XÃ BÌNH KIỀU TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 30
Hôm nay 41
Tháng này: 644
Tất cả: 103,866
THƯ VIỆN ẢNH